ศูนย์ศึกษาเอเชียมีแผนงานหลักดังนี้

          1. โครงการวารสาร “เอเชียพิจาร” คือ การจัดทำวารสารทุกหกเดือน ซึ่งเป็นวารสารที่นำทบความบทวิพากษ์วิจารณ์ จากนักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาลงตีพิมพ์ นอกจากนี้แต่ละฉบับยังมีบทวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือบทความปริทรรศน์ลงตีพิมพ์ด้วย (งบอาเซียนของมหาวิทยาลัย)

          2. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ที่เป็นการเผยแพ่ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมด้านเอเชียศึกษา ซึ่งครอบคลุมประชาคมอาเซียนทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้กับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์สถาบันต่างๆ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1 วัน (งบอาเซียนของมหาวิทยาลัย)  

          3. โครงการเสวนาวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เป็นการเสวนาวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ให้กับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์สถาบันต่างๆ ข้างราชการ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งวัน (งบเงินทุนของคณะรัฐศาสตร์)