Get Adobe Flash player

บทความน่ารู้

สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมด้านอาเซียนและเอเชียศึกษา เรื่อง "ทิศทางความร่วมมือทางการศึกษาของอาเซียน"


 บทความวิชาการโดยใช้การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและเอเชีย


รอบรู้ เรื่อง ISIS หรือ Islamic State of Iraq and Syria


การตีความความเป็นสมัยใหม่: ต่วนกูรูอิสมาแอลสะปันยัง (2498- ) อูลามาอ์สายจารีตในสังคมปาตานีสมัยใหม่


เปิดประตูสู่อาเซียน  มองเพื่อนบ้านผ่านเหยี่ยวข่าวอาเซียน 


รอบรู้ AEC 360


ประชาธิปไตยคือกระบวนการสำหรับการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม: บทเรียนจากมาเลเซีย


เสาหลัก "สังคมและวัฒนธรรม" พลังของอาเซียนที่มักจะถูกละเลย: เสียงสะท้อนจาก อ.เสาวภา งามประมวญ


สรุปรายงานการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่องความเมตตา: สะพานเชื่อมระหว่างศาสนาพุทธและอิสลาม 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

213288
TodayToday114
This_WeekThis_Week756
This_MonthThis_Month4110
All_DaysAll_Days213288

          ศูนย์ศึกษาเอเชียมีแผนงานหลักดังนี้

          1. โครงการวารสาร “เอเชียพิจาร” คือ การจัดทำวารสารทุกหกเดือน ซึ่งเป็นวารสารที่นำทบความบทวิพากษ์วิจารณ์ จากนักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาลงตีพิมพ์ นอกจากนี้แต่ละฉบับยังมีบทวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือบทความปริทรรศน์ลงตีพิมพ์ด้วย (งบอาเซียนของมหาวิทยาลัย)

          2. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ที่เป็นการเผยแพ่ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมด้านเอเชียศึกษา ซึ่งครอบคลุมประชาคมอาเซียนทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้กับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์สถาบันต่างๆ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1 วัน (งบอาเซียนของมหาวิทยาลัย)  

          3. โครงการเสวนาวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เป็นการเสวนาวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ให้กับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์สถาบันต่างๆ ข้างราชการ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งวัน (งบเงินทุนของคณะรัฐศาสตร์)