Get Adobe Flash player

บทความน่ารู้

สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมด้านอาเซียนและเอเชียศึกษา เรื่อง "ทิศทางความร่วมมือทางการศึกษาของอาเซียน"


 บทความวิชาการโดยใช้การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและเอเชีย


รอบรู้ เรื่อง ISIS หรือ Islamic State of Iraq and Syria


การตีความความเป็นสมัยใหม่: ต่วนกูรูอิสมาแอลสะปันยัง (2498- ) อูลามาอ์สายจารีตในสังคมปาตานีสมัยใหม่


เปิดประตูสู่อาเซียน  มองเพื่อนบ้านผ่านเหยี่ยวข่าวอาเซียน 


รอบรู้ AEC 360


ประชาธิปไตยคือกระบวนการสำหรับการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม: บทเรียนจากมาเลเซีย


เสาหลัก "สังคมและวัฒนธรรม" พลังของอาเซียนที่มักจะถูกละเลย: เสียงสะท้อนจาก อ.เสาวภา งามประมวญ


สรุปรายงานการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่องความเมตตา: สะพานเชื่อมระหว่างศาสนาพุทธและอิสลาม 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

213288
TodayToday114
This_WeekThis_Week756
This_MonthThis_Month4110
All_DaysAll_Days213288

บทความวิชาการโดยใช้การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis)

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและเอเชียศึกษา

บันทึกสรุปรายงานการเข้าร่วมสัมมนา

โดย นางสาวพัชรี  กล่อมเมือง

1). ปัจจัยความสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดของมาเลเซีย                                             (นำเสนอโดย ดร.สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล)

          ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจมาเลเซียเติบโตแบบก้าวกระโดดมี 4 ปัจจัย ปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนตำแหน่งที่เป็นเส้นทางการค้าสำคัญของโลก ซึ่งทำให้มาเลเซียเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลก ปัจจัยที่สองคือ การมีกำลังแรงงานอพยพจำนวนมากซึ่งส่วนมากมาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งคนเหล่านี้ต่อมาได้กลายเป็นผู้อพยพและกลายเป็นพลเมืองของประเทศ ในที่สุด ปัจจัยที่สาม เป็นปัจจัยสำคัญมากนั่นคือการมีเศรษฐกิจแบบเปิด โดยมาเลเซียมีนโยบายเปิดรับอิทธิพลเศรษฐกิจจากภายนอก ปัจจัยที่สี่ ซึ่งเป็นปัจจัยตัวสุดท้ายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือการมีแผนพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เป็นแรงงานมีทักษะฝีมือเพื่อรองรับการขยายฐานอุตสาหกรรมใหม่ที่มี   ความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก

2).Comparative of Key Success Factors and the Barriers on Education Policy in             ASEAN Countries: a Focus on the Higher Education                                                        (นำเสนอโดย ดร.มิ่งขวัญ คำประเสริฐและคณะ)

          นโยบายในประเทศอาเซียนเน้นในเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ถึงอย่างไรก็ตาม นโยบายการศึกษายังขาดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังพบว่านโยบายการศึกษายังขาดวิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจนในการจะมีมาตรฐานการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ และประเทศอาเซียนมีทรัพยากรที่จำกัดในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศอาเซียนอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีระบบการบริหารงานแบบรวมศูนย์ ซึ่งการบริหารงานแบบรวมศูนย์ไม่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและโครงสร้างการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ

3).ความสำเร็จในการจัดการพหุวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย         (นำเสนอโดย นางสาวลลิตา  งามโขนง)

          การจัดการพหุวัฒนธรรมของมาเลเซีย เริ่มจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมและการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ และดำเนินนโยบายด้านวัฒนธรรมและการศึกษาคู่ขนานกันไป โดยในช่วงแรกให้สิทธิแก่ ชาวมาเลย์ และได้กระจายสิทธิอย่างเท่าเทียมกันให้แก่ทุกเชื้อชาติมากขึ้นในระยะเวลาต่อมา และปัจจัยความสำเร็จในการจัดการพหุวัฒนธรรมของมาเลเซียประกอบด้วย นโยบายการจัดการพหุวัฒนธรรม โครงสร้างทางการเมือง ผู้นำ การมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ความสำเร็จ  ของการจัดการพหุวัฒนธรรมกลายเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมาเลเซียให้เติบโตจนถึงปัจจุบัน

4).Three-Decade Analysis of China- ASEAN Economic Relation and the Way Forward    Beyond 2015                                                                                                                         (นำเสนอโดย ดร.ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล)

          ช่วงต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 21 ประเทศจีนมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ได้รับเลือก ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ฤดูร้อน ปี 2008 กลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของเอเชียและแซงหน้าญี่ปุ่นขึ้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับที่ 2 ของโลกในปี 2011 เมื่อบวกกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอียูและสหรัฐอเมริกาที่ตกต่ำมาต่อเนื่อง นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจโลก และนอกจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับโลกแล้ว จีนยังมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจต่ออาเซียน โดยเป็นประเทศแรกที่ลงนามเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement – FTA) ในปี 2000 และมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 2005 ทำให้การค้าและการลงทุนระหว่างกันเฟื่องฟูอย่างรวดเร็ว เงินทุนและสินค้าของจีนหลั่งไหลเข้าไปในอาเซียนในทศวรรษ 2000 จีนจึงกลายเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ และเหนือกว่าเศรษฐกิจของชาติสมาชิก 10 ประเทศของอาเซียนรวมกัน อาเซียนจึงยอมรับสถานภาพทางเศรษฐกิจของจีนว่าเหนือกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

5).The Strategies for Enhancing Tourism SMEs’ Competitiveness: Challenges to            Thailand Tourism Sector under AEC’s Liberalized Trade in Services                                 (นำเสนอโดย ดร.พรพธู รูปจำลอง)

          ผู้ประกอบการขนาดกลางย่อมในภาคการท่องเที่ยวตระหนักถึงโอกาสที่จะเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับบรรดาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งสามารถเดินทางข้ามแดนไปให้บริการทางวิชาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ และเตรียมรับมือการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในตลาดการท่องเที่ยว นอกจากนั้นควรเน้น  การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ควรได้รับการฝึกอบรมอย่างดีให้สามารนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานได้และมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการท่องเที่ยว เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถดำเนินบทบาทผู้กระตุ้นและผู้สนับสนุนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมได้สำเร็จ ทั้งนี้รัฐบาลไทยควรยกระดับความสำคัญของการท่องเที่ยว โดยการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

6).กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ     อาเซียน                                                                                                                                                  (นำเสนอโดย ดร.อาณัฐชัย รัตตกุลและคณะ)

          ทุนมนุษย์ของไทยได้รับการจัดลำดับอยู่ในลำดับที่ 44 ของโลก หรืออันดับที่ 3 ของอาเซียน โดยจุดอ่อนที่รุนแรงที่สุดของทุนมนุษย์ของประเทศไทยได้แก่ ด้านการศึกษา ซึ่งถูกจัดลำดับไว้ที่ลำดับ 79 ของโลก จากจำนวน 122 ประเทศ และอยู่ในลำดับที่ 6 ของอาเซียน ด้านการศึกษาที่ต้องมีการปรับปรุงหรือปฏิรูป มีหลายมิติอาทิ ด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาทางการของอาเซียน การยกระดับครู อาจารย์เป็นอาชีพขั้นสูง  พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงสากล นำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาและการทำงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้ ทุนมนุษย์ของไทยมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัฒนกรรม โดยสามารถก้าวไปสู่ระดับนานาชาติและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้