Get Adobe Flash player

บทความน่ารู้

สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมด้านอาเซียนและเอเชียศึกษา เรื่อง "ทิศทางความร่วมมือทางการศึกษาของอาเซียน"


 บทความวิชาการโดยใช้การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและเอเชีย


รอบรู้ เรื่อง ISIS หรือ Islamic State of Iraq and Syria


การตีความความเป็นสมัยใหม่: ต่วนกูรูอิสมาแอลสะปันยัง (2498- ) อูลามาอ์สายจารีตในสังคมปาตานีสมัยใหม่


เปิดประตูสู่อาเซียน  มองเพื่อนบ้านผ่านเหยี่ยวข่าวอาเซียน 


รอบรู้ AEC 360


ประชาธิปไตยคือกระบวนการสำหรับการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม: บทเรียนจากมาเลเซีย


เสาหลัก "สังคมและวัฒนธรรม" พลังของอาเซียนที่มักจะถูกละเลย: เสียงสะท้อนจาก อ.เสาวภา งามประมวญ


สรุปรายงานการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่องความเมตตา: สะพานเชื่อมระหว่างศาสนาพุทธและอิสลาม 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

213288
TodayToday114
This_WeekThis_Week756
This_MonthThis_Month4110
All_DaysAll_Days213288

          เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศในทวีปเอเชีย ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งทิศทางและรูปแบบของกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ และวัฒนธรรมกับประเทศในทวีปเอเชีย เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยให้ความสำคัญต่อการศึกษาวิจัยที่มุ่งผลิตองค์ความรู้แบบรอบด้าน และเข้มข้นในปัญหาที่ถูกละเลย เป้าหมายก็คือทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมทางปัญญาในเชิงการริเริ่ม และปรับปรุง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักวิชาการและนักวิจัยที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย

          จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัย การประชุมและสัมมนาระหว่างศูนย์ศึกษาเอเชียกับสถาบันวิชาการ และวิจัยในประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่อกัน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มคุณภาพของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สร้างสรรค์ผลงานการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่เชื่อถือตามมาตรฐานสากล แต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ข้ามชาติระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในเอเชีย เป้าหมายก็เพื่อเรียกร้องให้นักวิชาการและนักวิจัยในประเทศไทย และในเอเชียร่วมมือทางด้านวิชาการอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างสรรค์วิทยาการให้ผลการศึกษาและวิจัยสามารถเข้าถึงประเด็นปัญหา เสนอคำอธิบาย และทางออกอย่างมีความหมาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับภายในและระหว่างประเทศ

          ส่งเสริมการเผยแพร่ผลการศึกษา การประชุมและสัมมนา การวิจัยขั้นพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต์ ที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดยมุ่งผลการศึกษา วิจัย การประชุม และสัมมนาดังกล่าวไปใช้พัฒนาวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศชาติ