Get Adobe Flash player

บทความน่ารู้

สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมด้านอาเซียนและเอเชียศึกษา เรื่อง "ทิศทางความร่วมมือทางการศึกษาของอาเซียน"


 บทความวิชาการโดยใช้การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและเอเชีย


รอบรู้ เรื่อง ISIS หรือ Islamic State of Iraq and Syria


การตีความความเป็นสมัยใหม่: ต่วนกูรูอิสมาแอลสะปันยัง (2498- ) อูลามาอ์สายจารีตในสังคมปาตานีสมัยใหม่


เปิดประตูสู่อาเซียน  มองเพื่อนบ้านผ่านเหยี่ยวข่าวอาเซียน 


รอบรู้ AEC 360


ประชาธิปไตยคือกระบวนการสำหรับการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม: บทเรียนจากมาเลเซีย


เสาหลัก "สังคมและวัฒนธรรม" พลังของอาเซียนที่มักจะถูกละเลย: เสียงสะท้อนจาก อ.เสาวภา งามประมวญ


สรุปรายงานการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่องความเมตตา: สะพานเชื่อมระหว่างศาสนาพุทธและอิสลาม 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

123493
TodayToday31
This_WeekThis_Week182
This_MonthThis_Month3180
All_DaysAll_Days123493

Uncategorised

          คณะรัฐศาสตร์ นอกจากมีหน้าที่รับผิดชอบให้การศึกษาและอำนวยการสอนวิชารัฐศาสตร์แก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว คณะรัฐศาสตร์ยังมีนโยบายสนับสนุน และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการรัฐศาสตร์โดยได้จัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมทางวิชาการ และการวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น ห้องสุมด ศูนย์เอกสารทางวิชาการ และศูนย์วิจัยนโยบายและการพัฒนา รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางรัฐศาสตร์แก่สาธารณชนทั่วไป อันเป็นบริการทางสังคม

          ในปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์ยังขาดศูนย์ศึกษาภูมิภาคต่างๆ และกิจกรรมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศในทวีปเอเชียในขอบเขตที่กว้างและมีความก้าวหน้า เนื่องจากขาดแคลนเงินงบประมาณสนับสนุน และหน่วยงานที่รองรับในเรื่องนี้ ดังนั้นศูนย์ศึกษาเอเชียจึงสมควรถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เป็นความต้องการของประเทศชาติ และต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการริเริ่มการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่องใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการและการพัฒนาประเทศชาติ

อ่านเพิ่มเติม: หลักการและเหตุผล

คลิปวีดีโอ


วิเคราะห์การเมืองไทยในห้วงวิกฤต : ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ